เกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอกนิกส์ ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม


ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก เพื่อใช้ใบรับรองในการรับรองข้อมูลและเอกสารต่างๆ ด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ในการติดต่อหรือใช้งานระบบงานต่างๆ ของกระทรวงอตุตาหกรรม